Engelsk uttalsövning - fonetisk skrift
 
Start
Om mig
Sommarstuga
Fåglar och fjärilar
Engelsk uttalsövning
Bagga-Sven
Länktips
Återkoppling

 

Hints on Pronunciation for Foreigners                Klicka här om du vill se en lista
                                                                                  på det fonetiska alfabetet.

I take it you already know
/aɪ teɪk ɪt ju: ɔ:l'redɪ nəʊ/

of tough and bough and cough and dough?
/əv tʌf ənd baʊ ənd kɒf ənd dəʊ/

Others may stumble, but not you
/’ʌðəz meɪ stʌmbl bʌt nɒt ju:/

On hiccough, thorough, laugh, and through?
/ɒn hɪkʌp ɵʌrə lɑ:f ənd ɵru:/

Well done! And now you wish perhaps
/wel dʌn ənd naʊ ju: wɪʃ pə’hæps/

To learn of less familiar traps?
 /tə lɜ:n əv les fə’mɪlɪə træps/


Beware of heard, a dreadful word
/bɪ’weə əv hɜ:d ə dredfl wɜ:d/

that looks like beard and sounds like bird.
/ðæt lʊks laɪk bɪəd ənd saʊndz laɪk bɜ:d/

And dead: it's said like bed, not bead -
/ənd ded ɪts sed laɪk bed nɒt bi:d/

For goodness sake don't call it 'deed'!
/fə ‘gʊdnɪs seɪk dəʊnt kɔ:l ɪt di:d/

Watch out for meat and great and threat,
/wɒʧ aʊt fə mi:t ənd greɪt ənd ɵret/

They rhyme with suite and straight and debt.
/ðeɪ raɪm wɪð swi:t ənd streɪt ənd det/


A moth is not a moth in mother
/ə mɒɵ s nɒt ə mɒɵ ɪn ‘mʌðə/

Nor both in bother, broth in brother,
/nɔ: bəʊɵ ɪn ‘bɒðə brɒɵ ɪn ‘brʌðə/

And here is not a match for there
/ənd hɪər z nɒt ə mæʧ fə ðeə/

Nore dear and fear for bear and pear,
/nɔ: dɪər ənd fɪə fə beər ənd peə/

And then there's dose and rose and lose -
/ənd ðen ðeəz dəʊs ənd rəʊz ənd lu:z/

Just look them up - and goose and choose.
/ʤʌst lʊk ðem ʌp ənd gu:s ənd ʧu:z/


And cork and work and card and ward,
/ənd kɔ:k ənd wɜ:k ənd kɑ:d ənd wɔ:d/

And font and front and word and sword,
/ənd fɒnt ənd frʌnt ənd wɜ:d ənd sɔ:d/

And do and go and thwart and cart -
/ənd du: ənd gəʊ ənd ɵwɔ:t ənd kɑ:t/

Come, come, I've hardly made a start!
/kʌm kʌm aɪv ‘hɑ:dlɪ meɪd ə stɑ:t/

A dreadful language? Man alive,
/ə ‘dredfl ‘læŋgwɪʤ mæn ə’laɪv/

I'd mastered it when I was five
/aɪd mɑ:stəd ɪt wen aɪ wəz faɪv/

 

Den fonetiska texten på den här sidan är skriven med en font som heter Lucida Sans Unicode. Ser texten konstig ut kan det bero på att du saknar den fonten. Man kan ladda ner den gratis från Phonetics & Linguistics website på University College, London.

Start | Om mig | Sommarstuga | Fåglar och fjärilar | Engelsk uttalsövning | Bagga-Sven | Länktips | Återkoppling

Webbplatsen uppdaterades måndag 30 oktober 2006                  Copyright © 2006, Kerstin Bernerson